Gallurese

Traduzione a cura di Riccardo Mura

Calta di Locu di la Ripúbbrica di Saldingja

 

Priàmbulu

Caminendi illa ’ia longa di la stória, ingjittatu da la ’iltú di l’amori e da la cilca di la ’iritai, di la ’justízia, di l’indipindènzia, pissighendi un songju di libbaltai, di prosparitai e dingjitai pa’ iddu mattessi e pal dungja passona, lu pópulu saldu arrea oggji a custituissi in Repubblica, illu mundu e addananz’a lu mundu.

L’ésitu di chistu caminu è la Nazioni salda d’oggji.

Una Nazioni plurali, cumposta eppuru única e unita.

Una Nazioni cu lu cori illu tempu prisenti ma irraicata illa só stória e abbalta a lu tempu ’inidori.

Una Nazioni ospitali, pacífica, oparosa, istudiosa, risgiolta, curaggjosa.

Una Nazioni chi mai s’accuntenta e chi sempri si middora.

Una Nazioni cuscenti d’idda mattessi e d’appaltiné a l’umanitai e a lu mundu.

Una Nazioni chi sa chi la folza di li saldi sta illa suvranitai pupulari, illa capazzitai di tutti di palticipà viltuosamenti a la ’ita púbblica e a l’affilmazioni d’un òldini rispittosu di li libbaltai individuali e di li diritti gjinarali.

Chistu ci à ingjittatu la bona mimória di mammi e babbi nostri, l’ammentu di lu sacrifíziu soju, di l’ópari soi, di l’amori soju pa’ la Saldingja.

Noi oggji dunca appruemu chista noa Calta di Locu pa’ onarà un impingju stóricu cu lu disíciu di libbaltai e filizitai passatu, prisenti e vinidori di li fèmini e di l’òmini di Saldingja.

Noi oggji appruemu chista Calta di Locu dummandendi a dungja fèmina e omu di Saldingja di prisilvalla, attualla, midduralla in manera chi sèlvia a rinfulzà la libbaltai, la prosparitai, la ’justízia di tutti e di dungjunu.

Noi oggji appruemu chista Calta di Locu in manera chi, ingjittati da una cultura civili noa, li fèmini e l’òmini di Saldingja arréschiani a trattiné l’altària, la priputènzia, lu currumpimentu, l’eguismu e in càmbiu esaltà la bunitai, la paci, l’unistai, l’aggjutu.

Noi oggji appruemu chista Calta di Locu in manera chi la Ripúbbrica di Saldingja pòssia esse, pal mezu di la difinizioni di diritti e doveri celti e cumpaltuti, un locu di sirinitai e siguresa, undi dungja passona pòssia aspirà a bucà fiori e fruttu da li talenti soi, middurà li só cundizioni di ’ita matiriali e immatiriali, aé una ’ita ricca di dingjitai e oppultunitai.

Noi, la Nazioni salda, oggji, pal mezu di chista Calta di Locu ci femu Ripúbbrica di Saldingja.


La Ripúbbrica di Saldingja

La Nazioni

Altículu 1

Lu pópulu saldu, fulmatu da lu líbbaru assóziu di tutti li passoni risidenti ill’ísula di Saldingja e illi só ísuli minori, e puru di li ch’abbitíggjani a fora e sò ricunnotti da la leggji com’e cittadini saldi, è lu fundamentu di la Nazioni salda, unitai di passoni, culturi e lochi.

La suvranitai appalteni a lu pópulu, chi la pratichiggja illi folmi priisti da chista Custituzioni.

 

Lu pópulu saldu, pal galintí:

– la cumpattesa, fundèndila innant’a la rispunsabbilitai, la tullarànzia e lu rispettu di unu pa’ l’altu;

– la libbaltai e la filizitai di li cittadini;

– la democrazia;

– l’indipindènzia di la Saldingja;

– lu liamu culturali e istituziunali di la Saldingja cu l’Europa, in unu spíritu sulidali e fidirali;

– lu futuru di li ’jinirazioni noi e di l’ambienti naturali;

funda la Ripúbbrica di Saldingja, uldinata cunfolm’a chista Custituzioni.

 

Altículu 2

La Ripúbbrica di Saldingja attuiggja ill’uldinamenti di lu Statu lu rispettu di li prinzípii di libbaltai, amistai e aggjutu unu cu l’altu, d’ugualitai addananz’a la leggji, d’ugualitai tra òmini e fèmini, di tullarànzia e sulidaritai.

La Ripúbbrica à com’e miramentu supremu lu middoru di li cundizioni culturali e matiriali di li só cittadini e à di cunfulmà dungja azioni soja a chistu miramentu.

Li leggji sò fundamentu e làccana di l’attivitai di la Ripúbbrica.

 

Altículu 3

Lu locu di lu Statu è fulmatu da l’ísula di Saldingja e da li só ísuli minori.

 

Altículu 4

Li linghi naziunali di la Saldingja sò lu saldu, lu cossu saldu, lu tabalchinu e l’algheresu.

Transitoriamenti, l’italianu e lu saldu sò adottati com’e linghi uffiziali naziunali, l’inglesu com’e linga uffiziali intelnaziunali.

Li linghi uffiziali difinitivi aran’a esse sciuarati cun un referendum custituziunali.

Cali si sia l’ésitu di lu referendum innant’a li linghi uffiziali, tutti li linghi naziunali di la Saldingja arani una tutela culturali.

 

Altículu 5

La bandera e l’innu di la Ripúbbrica di Saldingja aran’a esse sciuarati cu un referendum custituziunali.

 

Altículu 6

Lu Statu pruteggji la libbaltai religiosa.

Nisciuna cunfissioni religiosa pó esse cunsidarata pa’ leggji la religioni di la Ripúbbrica.

L’appaltinènzia a una cunfissioni o a un’assóziu religiosu no pó esse muttiu di limitazioni di li diritti passunali o di la capazzitai ’jurídica di l’assóziu.

È pruibbita cassisia cunfissioni religiosa chi cumpòltia pràtichi e attivitai cuntràrii a li diritti fundamintali di la passona e/o chi no síani cunfolm’a l’oldinamentu di lu Statu.

 

Altículu 7

La Ripúbbrica di Saldingja:

no pó aggridí cu la milízia soja alti nazioni o alti pópuli;

s’auni a l’alliànzii intelnaziunali boni a fraicà e difindí la paci tra li nazioni;

ulganizza li só folzi almati solu a scopu di liggjíttima difesa, rispittendi li diritti e li ’ntaressi liggjíttimi di li saldi, di la palticipazioni a li suprammintuati folmi di difesa e aggjutu intelnaziunali;

ulganizza puru la só folza di púbblica siguresa pa’ lu cuntrollu di lu locu, la siguresa di li passoni, lu rispettu di li leggji di la Ripúbbrica;

incuraggja la suluzioni diplumàtica di li cunflitti e susteni l’ulganizzazioni transnaziunali d’aggjutu a li víttimi di gherra.

 

Altículu 8

La Ripúbbrica galintiggja e avvalora lu paisaggju e lu patrimóniu naturali, culturali, stóricu e altísticu, matiriali e immatiriali, di la Nazioni salda.


Diritti fundamintali

 

Altículu 9

La Ripúbbrica pruteggji la dingjitai di la passona.

Dungja cittadinu à dirittu a trabaddà, a sciuarà libbaramenti lu só trabaddu, a trabaddà in cundizioni ’justi e suddisfacenti, e a esse prutettu contr’a la disuccupazioni.

Dungja cittadinu, chena discriminazioni, à dirittu a gali ritribbuzioni pa’ gali trabaddu, a una paca prupulziunata a la calitai e cantitai di trabaddu fattu, a una paca ’justa e suddisfacenti chi pòssia assigurà a iddu mattessi e a la só família una ’ita cunfolmi a la dingjitai umana e intigrata, sidd’è nizissàriu, da alti mezi di prutizioni sociali.

Cà trabadda à dirittu a una o piú ciurrati di riposu dungja chita e a férii pacati dungj’annu, e no vi pó rinunzià.

Dungja cittadinu à dirittu a aé tempu líbbaru e riposu, a praticà attivitai di sport, turismu e ricreu pal pudessi rializzà meddu com’e passona e sintissi bè fisicamenti e psichicamenti.

 

Altículu 10

Tutti sò gali addananz’a la leggji.

Li leggji galintíggjani chi l’orígini, la razza, lu sessu, lu gènaru, la cundizioni sociali, li custumi, li cunvinzioni religiosi e pulítichi, li disabbilitai físichi e mentali no àggjini a ditilminà in nisciuna manera cassisia discriminazioni pa’ li cittadini.

Dungja cittadinu à dirittu d’esse trattatu da l’òlgani di lu Statu chena albítriu e cunfolm’a lu prinzípiu di bona fidi.

 

Altículu 11

Dungja cittadinu à dirittu a la ’ita, a la libbaltai, a l’innitai física e a la siguresa, a la saluti, a l’assistènzia di lu sistema sanitàriu e a li curi e li trattamenti médichi finzamenti candu no àggjia la pussibbilitai di pacalli.

Nisciunu pó esse priatu di la ’ita, di l’identitai e di lu ’nnommu, di la capazzitai ’jurídica, di la cittadinànzia di la libbaltai d’isprissioni, di muimentu, d’avviu económicu, culturali e sociali.

 

Altículu 12

Nisciun cittadinu e nisciuna passona pó esse mantinuta in istatu di sciaittú o ziracchia, in folmi esplíciti o implíciti, illu locu di la Ripúbbrica di Saldingja.

La libbaltai passunali, in tutti li só isprissioni, e lu domicíliu no si póni viulà, salvu li casi di ’justízia mintuati in chista Calta

La pena di molti e l’algàstulu sò pruibbiti.

 

Altículu 13

Dungja cittadinu à dirittu di intrà, iscí, muissi e trattinessi in locu naziunali chena limitazioni e ristrizioni, salvu pa’ l’adimpimenti priisti da la leggji.

La leggji fissa li casi undi l’Auturitai ’judiziària o di Púbblica siguresa o Sanitària pó dispuní limitazioni a la pràtica di chistu dirittu.

La Ripúbbrica galintiggja la cuntinitai tirrituriali in Saldingja e in vel di li stati laccananti com’e cundizioni fundamintali pa’ rializzà lu dirittu a la mobbilitai di li cittadini e lu prinzípiu d’unitai económica e sociali tra li lochi di la Saldingja e tra la Saldingja e l’alti stati di la Comunitai Europea.

 

Altículu 14

Dungja cittadinu è líbbaru di cujuassi in matrimóniu o in unioni zivili cunfolm’a li maneri fissati da la leggji.

La Ripúbbrica pruteggji la família com’e núcleu sociali e educativu fundamintali di lu Statu; ricunnosci e avvalora lu rolu di ’jungja istituzioni educativa, sculàstica e di fulmazioni púbblica e priata; galintiggja l’accessu di li pòari miriscidori a li gradi suprani d’educazioni e istruzioni; pruteggji l’innitai e lu criscimentu di li steddi.

 

Altículu 15

La Ripúbbrica pruteggji la libbaltai d’educazioni e galintiggja li cundizioni pa’ l’isviluppu pienu di la passona, da la minuria a la maggjoritai. La Ripúbbrica pruteggji l’innitai e l’isviluppu di li steddi.

 

Altículu 16

La pruprietai priata è tutilata da la Ripúbbrica illi maneri priisti da la leggji. In casu di sprupriazioni o comu si sia di priazioni pa’ rasgioni difinuti da li leggji di la Ripúbbrica, a lu pruprietàriu tocca un’indinnitai gali a lu ’alori di malcatu di lu beni sprupriatu, salvu li casi priisti da la leggji pa’ la situazioni di débbitu di lu cittadinu.

 

Altículu 17

La libbaltai d’avviu económicu è assiguratu in dungja modu: scióaru líbbaru di la prufissioni, ammissioni líbbara e pràtica líbbara di l’attivitai económica priata, scióaru líbbaru di lu trabaddu ill’Amministrazioni Púbblica o illi impresi priati.

Li trabaddadori ani dirittu d’accumunassi e fulmà assózii pal prutiggjí li ’ntaressi soi.

Li cunflitti illu mundu di lu trabaddu, pa’ cant’è pussíbbili, sò di rasgiunà e cumpuní in cuncíliu.

È assiguratu lu dirittu di scioparà. La pràtica di lu dirittu di sciòparu è disciplinata da la leggji.

L’attivitai económica no si pó praticà s’anda contr’a lu pruvettu sociale o in manera cuntrària a la siguresa, la libbaltai o la dingjitai umana.

La leggji ditilminiggja li programmi e l’avvilguamenti nizissàrii palchí l’attivitai económica púbblica e priata pòssia esse ingjittata e co-uldinata pa’ miramenti sociali.

 

Altículu 18

Dungja cittadinu à lu dirittu d’assuziassi e incuntrassi libbaramenti cu alti cittadini, chena autorizzazioni, in lochi púbblichi e priati.

In palticulari, dungja cittadinu à lu dirittu d’assuziassi in paltiti o muimenti pulítichi chi sò l’animadori prinzipali di la democrazia di lu Statu.

La leggji riguliggja l’intrata illi lochi púbblichi.

Sò pruibbiti l’assózii ch’ani miramenti pissighiti da la leggji pinali.

Sò pruibbiti l’assózii chi pissighíggjani miramenti pulítichi pal mezu d’ulganizzazioni di tipu militari.

Sò pruibbiti e pissighiti da la leggji l’assózii ch’ani miramenti cuntràrii a li diritti di li cittadini fissati da chista Custituzioni.

 

Altículu 19

Dungja cittadinu à lu dirittu d’isprimí libbaramenti lu pinsamentu soju, cali si sia l’istrumentu di comunicazioni chi tratta.

La comunicazioni è líbbara e no pó esse assuggjittata a autorizzazioni o cinsuri.

La leggji pruteggji l’onarabbilitai, la cridibbilitai e la ’ita priata di li passoni.

 

Altículu 20

Tutti li cittadini ’junti a la maggjoritai sò elettori.

Lu ’otu è líbbaru, passunali e sigretu.

Lu dirittu a lu ’otu no pó esse limitatu sinnò chi ’n casi palticulari priisti da la leggji.

 

Articolo 21

A nisciun cittadinu si li pó bucà lu ’júdici naturali assingjatu pa’ leggji.

Dungja cittadinu à lu dirittu d’esse infulmatu a tempu ’justu cand’è indagatu.

La leggji cunsidariggja li casi undi l’Auturitai ’judiziària pó arristà una passona, cumputà lu domicíliu e li beni soi. In dungja casu, l’arrestu e lu cumputu no póni esse dizzisi da un gjúdici monocràticu.

La leggji fissa la durata màssima di lu pruzessu, da lu cumènciu di l’istruttória a la sintènzia finali.

 

Altículu 22

È pruibbita dungja viulènzia física o murali innant’a li passoni intalgati o arristati.

La leggji fissa la durata màssima di l’intalgu e di l’arrestu.

 

Altículu 23

Dungja cittadinu à lu dirittu di difindissi in dungja gradu di ’judíziu e in dungja fasi di lu pruzzidimentu.

Lu Statu galintiggja la difesa a li cittadini pòari, sigundu li maneri priisti da la leggji.

Dungja cittadinu à lu dirittu d’avvià un gjudíziu pa’ difindí li diritti e li ’ntaressi soi, salvu chi no vóddia avvià alti tipi di pruzzidimenti ligali pa’ risgiulví la cuntierra.

 

Altículu 24

La rispunsabbilitai pinali è passunali.

La leggji riguliggja l’acchilíbriu tra l’accusa e la difesa in tutti li fasi di lu pruzzidimentu ’judiziàriu.

Solu la sintènzia finali pó taccà l’onarabbilitai di lu cittadinu.

Li cittadini póni ricií sanzioni in dinà e limitazioni di la libbaltai passunali solu pa’ leggji.

 

Altículu 25

Li leggji no ani ’alori illu tempu passatu, salvu chi lu jus superveniens sia piú fauréuli.

Nisciunu pó esse pruzissatu o punitu pa’ un fattu chi a lu mumentu di lu ’judíziu no è cunsidaratu dilittu.


Doveri di li cittadini

 

Altículu 26

Dungja cittadinu à lu doveri:

 1. a) di cuncurrí cu lu trabaddu soju a la ricchesa di la Nazioni;
 2. b) di pacà li tribbuti priisti da la leggji cunfolm’a la capazzitai cuntribbuttiva soja;
 3. c) di sapé e rispittà li leggji di lu Statu;
 4. d) di cuncurrí a la difesa di lu Statu illi maneri priisti da la leggji;
 5. e) di cuncurrí a la siguresa di lu Statu illi maneri priisti da la leggji;
 6. f) di prutiggjí li steddi minori illi maneri priisti da la leggji;
 7. g) di cuncurrí a l’educazioni di li ciòani sigundu li maneri priisti da la leggji;
 8. h) di cuncurrí a la tutela di la saluti;
 9. i) di cuncurrí a la tutela di l’ambienti naturali e di li beni culturali;
 10. j) di cuncurrí a la prutizioni civili illi maneri priisti da la leggji.

 

Altículu 27

La leggji puni lu cittadinu chi no faci lu só doveri e no rispetta li diritti fissati da chista Custituzioni e da l’uldinamentu di lu Statu.

 

Cumpustura di lu Statu

 

Altículu 28

La Ripúbbrica di Saldingja è cumposta da lu Statu, li Regioni e li Comuni. La leggji ni riguliggja li rappolti.

 

Altículu 29

Cu un referendum custituzionali lu Pópulu saldu dizzidi comu spaltí li cumpitènzii e li funzioni tra lu Statu, li Regioni e li Comuni, sigundu lu prinzípiu di sussidiaritai e di l’aggjutu liali.

 

Altículu 30

In dungja casu, sò funzioni di lu Statu: la ’justízia, lu dinà, la difesa, la pulítica èstara e li rappolti intelnaziunali, li traspolti naziunali e intelnaziunali, lu fiscu naziunali, l’infrastrutturi naziunali, lu patrimóniu alcheológicu, altísticu e culturali naziunali, lu sistema sculàsticu e univelsitàriu púbblicu, la ricelca, la sanitai, l’ambienti naturali, lu paisaggju e lu turismu, l’oldinamentu zivili e li prufissioni.

 

Altículu 31

Li Regioni sò istituzioni di guvelnu di lochi fulmati da unioni di Comuni laccananti sigundu maneri e innúmmari rigulati da la leggji.

L’òlgani di guvelnu di li Regioni sò òlgani di sigundu gradu eletti da li síndachi di li Comuni chi ni fàcini palti.

 

Altículu 32

Li Comuni sò l’unitai mínima fundamintali di lu Statu. Chisti rigulíggjani l’attivitai soja sigundu statuti cunfolmi a li leggji di la Ripúbbrica.

 


Li istituzioni

Lu Presidenti di la Ripúbbrica

 

Altículu 33

Lu Presidenti di la Ripúbbrica rapprisenta la Nazioni salda.

Lu elèggjini in suffraggju univelsali dungja cincu anni li cittadini ch’ani cumpritu li trent’anni.

È presidenti di lu Cunsiddu di Difesa e cumanda li folzi almati.

È presidenti di lu Cunsiddu di Gjustízia e ni ulganizza l’attivitai illi maneri priisti da la leggji.

Numiniggja lu Presidenti di lu Cunsiddu elettu.

Pidda lu locu di lu Primma Ministru elettu siddu chi chistu è dicadutu, moltu o ditentu in modu pelmanenti. Manteni lu ’ngàrrigu ten’a l’elezioni ch’a di cunvucà indrent’a li sei mesi.

Accoddi lu ’juramentu di lu Presidenti di lu Cunsiddu elettu e di li Ministri.

Cunvuchiggja la primma assimblea di lu Parlamentu dapoi di l’elezioni pa’ sighí cu lu ’juramentu di li parlamintari e l’elezioni di l’òlgani parlamintari d’autoguvelnu.

Lu Parlamentu, cu una leggji speciali, ni li pó bucà lu ’ngàrrigu pa’ tradimentu, incapazzitai o indingjitai. La leggji à d’esse appruata da di sei cincu di tutti li parlamintari.


Lu Guvelnu

 

Altículu 34

Lu Guvelnu di li Ministri è l’òlganu di guvelnu di la Ripúbbrica.

È cumpostu da lu Primma Ministru e da li Ministri.

 

Altículu 35

Lu Primma Ministru s’eleggji dungja cattr’anni a suffraggju univelsali.

Lu numiniggja lu Presidenti di la Ripúbbrica.

Addananz’a lu Presidenti di la Ripúbbrica à di ’jurà d’esse fideli a chista Custituzioni.

Ingjitta la pulítica di lu Guvelnu e n’è rispunsàbbili

Dà e boca lu ’ngàrrigu a li Ministri cunfolm’a la leggji.

Dà e boca tutti li ’ngàrrighi di dirizioni di l’Amministrazioni statali cunfolm’a la leggji.

Numiniggja li rapprisintanti di la Ripúbbrica ill’ulganismi intelnaziunali.

Numiniggja lu Presidenti di la Banca centrali, lu Cumandanti di li folzi almati, lu Cumandanti di la polizia, lu Cumandanti di li Silvízii di siguresa, l’Ambasciadori.

Pó pricuntà lu Parlamentu e cunvucallu.

No faci palti di lu Parlamentu.

Lu Primma Ministru e li Ministri palticipíggjani a li trabaddi di lu Parlamentu chena dirittu di ’otu. L’ani di fa dungja ’olta chi lu Presidenti di lu Parlamentu lu dummanda.

Lu Primma Ministru pó paldí lu ’ngàrrigu pa’ tradimentu, incapazzitai o indingjitai. Lu dicretu di dicadènzia è accudditu da lu Presidenti di la Ripúbbrica poi di la sintènzia di la Colti Suprema prununziata a la fini di lu pruzzidimentu avviatu da lu Parlamentu.

 

Altículu 36

Li Ministri sò numinati da lu Primma Ministru.

Ani di ’jurà addananz’a lu Presidenti di la Ripúbbrica primma di piddà lu ’ngàrrigu.

Sò rispunsàbbili di la pulíttica e di l’amministrazioni di l’attivitai chi l’ani intrigatu.

Lu Parlamentu pó vutà una dummanda di sfidúccia contr’a un Ministru. Siddu ch’è appruata, lu Primma Ministru à di diccjarà li só intinzioni a lu Parlamentu. Si lu Primma Ministru cunfelma la fidúccia a lu Ministru, lu Parlamentu faci una sigunda ’utazioni. Simmai puru chista ’olta lu Parlamentu cunfelma la sfidúccia, lu Primma Ministru à di cambià lu Ministru.

 

Altículu 37

Lu Cunsiddu di li Ministri lu cunvuchiggja lu Primma Ministru, ch’à di fissà lu programma di l’assimblea.

Lu Cunsiddu di li Ministri accoddi li dicreti d’ulgènzia cunfolm’a la leggji.

Approa li rigulamenti e l’atti di programmazioni di lu Statu.

Approa la pruposta di lu Bilànciu di lu Statu da suttapuní a l’approu di lu Parlamentu.

Approa li pruposti di leggji chi lu Primma Ministru pruponi a l’approu di lu Parlamentu.

Pruponi a lu Parlamentu la diccjarazioni di lu statu d’apprettu e di lu statu di gherra.


Lu Parlamentu

 

Altículu 38

Lu Parlamentu è cumpostu da 80 diputati eletti dungia catr’anni a suffraggju univelsali tra li cittadini di maggjoritai.

La leggji fissa li casi d’ineleggjibbilitai e d’incumpatibbilitai. In dungja casu, un diputatu elettu no pó esse ubbricatu a punissi in aspittativa o a abbandunà la só prufissioni.

La leggji fissa un’indennitai pa’ lu mandatu parlamintari, chi no si pó ammuntunà a un altu gadangju.

La leggji fissa comu e cantu ani d’esse rimbussati li spesi di li parlamintari.

 

Altículu 39

Lu Parlamentu:

 

1) prippara e approa li leggji di lu Statu;

2) fissa li tribbuti sigundu lu rédditu;

3) approa lu Bilànciu annuali e pluriennali di lu Statu;

4) autorizza la dummanda di ’mprestu bancàriu;

5) ratífica cun leggji li trattati e l’accoldi intelnaziunali;

6) adotta la prupposta di leggji innant’a lu spaltimentu di li funzioni tra Statu, Regioni e Comuni, ch’e di suttapuní a referendum custituziunali;

7) avvia lu pruzidimentu di ’ncriminazioni pal tradimentu, incapazzitai o indingjitai di lu Primma Ministru;

8) cunzedi cun leggji l’amnistia e lu indultu;

9) diccjara lu statu di gherra e lu statu d’emalgènzia.

 

Altículu 40

L’elezioni di lu Primma Ministru e di lu Parlamentu no póni cumbinà illa mattessi dí.

Lu Parlamentu s’à di riuní in assimblea pa’ óbbligu lu primma luni di ’jinnaggju e di làmpata.

Lu Presidenti di la Ripúbbrica pó cunvucà lu Parlamentu pa’ rasgioni strauldinàrii.

Lu Primma Ministru pó dummandà a lu Presidenti di lu Parlamentu di cunvucà lu Parlamentu pal trattà algumenti palticulari. Lu Presidenti di lu Parlamentu à di pruvvidé indrent’a li setti dí.

 

Altículu 41

Li parlamintari no póni esse pissighiti da l’auturitai ’judiziària chena auturizzazioni di lu Parlamentu. Comu si sia, dungja parlamintari no pó esse pissighitu pa’ li ’oti o l’opinioni ispressi illa pràtica di lu só ingàrrigu.

 

Altículu 42

Lu Parlamentu eleggji tra li membri soi lu Presidenti di lu Parlamentu e l’Uffíziu di la Presidènzia.

Lu Parlamentu adotta lu rigulamentu di lu só funziunamentu a maggjuria assuluta di li só cumpunenti. Lu rigulamentu di lu Parlamentu disciplina lu pruzzidimentu d’approu di li leggji.

 

Altículu 43

Dungja parlamintari, lu Primma Ministru e lu pópulu póni avvià un pruzzidimentu legislativu. Lu pópulu lu pó fa cu una pruposta di leggji suttascritta da a lu mancu di deci unu di tutti l’elettori o di tre unu di tutti li síndachi in ingàrrigu.

Lu Parlamentu à di rasgiunà li dicreti d’ulgènzia di lu Cunsiddu di li Ministri indrent’a li trenta dí da chi sò pubblicati.

 

Altículu 44

Lu Presidenti di la Ripúbbrica, sighenti la pruposta di la Colti Suprema, à di pruibbí li pruposti di leggji chi àndani contr’a chista Custituzioni.

Li leggji cumènciani a valé da candu sò pubblicati. La leggji riguliggja la pubblicazioni.

Lu Parlamentu:

 1. a) approa lu Bilànciu annuali e pluriennali di lu Statu;
 2. b) riguliggja li tribbuti a sigunda di lu gadangju;
 3. c) auturizza li dummandi di imprestu di dinà;
 4. d) prippara e approa li leggji di lu Statu;
 5. e) diccjara lu statu di gherra e lu statu d’apprettu;
 6. f) cunzedi cun leggji l’amnistia e lu indultu;
 7. g) avvia lu pruzzidimentu di incriminazioni pa’ tradimentu, incapazzitai o indingjitai di lu Primma Ministru;
 8. h) ratífica cun leggji li trattati e l’accoldi intelnaziunali;
 9. i) adotta la pruposta di leggji innant’a lu paltungju di li funzioni tra Statu, Regioni e Comuni, da suttapuní a referendum custituziunali.


Altículu 45

Una leggji appruata da lu Parlamentu pó esse suttaposta a referendum pupulari candu lu dummàndani di deci unu di tutti l’elettori o lu Primma Ministru. Lu referendum no vali si no vi palticipiggja a lu mancu di tre unu di tutti l’elettori.

La maggjuria, illi matérii suttaposti a referendum, si calculiggja innant’a li ’oti diccjarati validamenti.

Lu referendum no si pó cunzidí pa’ li leggji tribbutàrii e d’approu di bilànciu. Li modalitai d’attuazioni di lu referendum sò fissati cun leggji regionali.

Lu referendum istituzionali mintuatu all’alt. — innant’a lu paltungju di li funzioni tra lu Statu, li Regioni e li Comuni s’à di fa indrent’a li 120 dí da chi si riuni la primma assimblea di lu Parlamentu elettu sigundu chista Custituzioni.

Di tre unu di tutti li Comuni di la Saldingja pó dummandà di cunvucà un referendum innant’a palticulari pruposti di leggji priparati da iddi mattessi.

Di tre unu di tutti li cittadini ch’ani dirittu póni dummandà di cunvucà referendum innant’a palticulari pruposti di leggji priparati da iddi mattessi, bast’e chi la pruposta sia suttascritta puru da di tre unu di tutti li síndachi di li Comuni di la Saldingja.

 

Altículu 46

Li bilanci preventivi e finali di lu Statu sò appruati dungja annu e ani d’esse in acchilíbriu tra intrati e spesi.

Lu Statu si pó indebbità pa’ li só pulítichi di invistimentu e isviluppu, in manera sempri cunfolma e sustiníbbili a lu bilànciu.

Nisciuna leggji o palti di leggji chi cumpòltia una spesa pó esse appruata da lu Parlamentu si no v’è cupaltura finanziària dispuníbbili illu bilànciu di lu Statu. Si lu Parlamentu approa una leggji chena cupaltura finanziària, indrent’a li setti dí da l’attistazioni da palti di la Rasgiuniria gjinarali di lu Statu, lu Presidenti di la Ripúbbrica scioddi lu Parlamentu.

 


La Magistratura

 

Altículu 47

La ’justízia è amministrata in innommu di lu pópulu.

Li ’júdici sò suggjetti sinnò ch’e a la leggji.

La Magistratura è un òldini autònomu e siparatu da dungj’altu puderi.

La leggji galintiggja l’acchilíbriu tra li puderi di l’accusa e li diritti di la difesa in tutti li fasi di lu pruzessu.

La leggji disciplina li pruzzidimenti d’avvilguamentu di l’errori ’judiziàriu in tutti li fasi di lu pruzessu.

 

Altículu 48

La Magistratura chi indaga e la chi ’júdica ani prufissioni sipparati e ani di praticà l’attivitai soja in lochi siparati.

Dungja cittadinu pó singjalà l’abbusi di li magistrati a lu Presidenti di la Ripúbbrica, ch’è ubbricatu a ingarrigà lu Cunsiddu di ’justízia di rasgiunavvi e isprimissi illi tempi e li maneri priisti da la leggji.

La funzioni ’jurisdiziunali è praticata da li magistrati uldinàrii chi ani funzioni istituiti e rigulati da li leggji innant’a l’uldinamentu ’judiziàriu.

 

Altículu 49

Gjúdici strauldinàrii o speciali no póni esse istituiti. Póni esse istituiti, ill’òlgani ’judiziàrii uldinàrii, solamenti sezioni specializzati in ditilminati matérii, puru fendi palticipà cittadini in régula chi sò fora di la Magistratura.

 

Altículu 50

Lu Cunsiddu di ’justízia è l’òlganu d’autoguvelnu di la Magistratura. È cumpostu da deci magistrati eletti dungja tre anni da tutti li magistrati di la Saldingja tra li magistrati cun piú di deci anni di pràtica e da deci avvocati eletti da l’avvocati di tutta la Saldingja cun piú di deci anni di pràtica.

Lu Presidenti di la Ripúbbrica è presidenti di lu Cunsiddu di ’justízia e ni faci palti di dirittu.

 

Altículu 51

Lu Procuradori gjinarali di lu Statu faci palti di dirittu di lu Cunsiddu di ’justízia.

Lu Procuradori gjinarali di lu Statu e lu Presidenti di la Colti di Cassazioni sò sciuarati da lu Parlamentu innant’a tre magistrati pruposti da lu Cunsiddu di ’justízia. Sò numinati da lu Presidenti di la Ripúbbrica e fèlmani in ingàrrigu pa’ no piú di sett’anni

 

Altículu 52

Pa’ intrà illa Magistratura, lu cittadinu abbilitatu à di palticipà a un bàndiu púbblicu. Li bàndii pa’ la Magistratura incuirenti e pa’ la ’judicanti sò sipparati.

Tòccani a lu Cunsiddu di la ’justízia, sigundu li leggji di l’uldinamentu ’judiziàriu, l’assunzioni, l’assingjazioni e li trasfirimenti, li prummuzioni e li pruvvidimenti disciplinari illi cunfronti di li magistrati.

In casu d’arriggjimentu o di disaddrimpimenti grai, lu Presidenti di la Ripúbbrica dummanda a lu Parlamentu l’auturizzazioni a sciuddí lu Cunsiddu di ’justízia e la cunvucazioni d’elezioni noi. Lu Parlamentu s’à d’isprimí a maggjuria di di cincu cattru di tutti li cumpunenti. La pruposta di sciuddimentu pó esse suttaposta a referendum cunfilmativu si lu dummàndani di tre unu di tutti li membri di lu Parlamentu.

 

Altículu 53

La leggji riguliggja la cumpustura e l’ulganizzazioni di lu sistema ’judiziàriu di la Ripúbbrica.

 


La Colti Suprana

 

Altículu 54

La Colti Suprana è cumposta da noi membri: tre numinati da lu Parlamentu, tre numinati da lu Presidenti di la Ripúbbrica e tre da li Comuni e li Regioni. Póni esse numinati li magistrati e l’avvocati ch’àggjini piú di chíndici anni di silvíziu.

La Colti Suprana dizzidi innant’a la ligjittimitai custituziunali di li leggji e innant’a li cuntrasti tra li puderi di lu Statu e tra lu Statu e l’alti enti.

La Colti Suprana è l’autoritai ’judiziària suprana di la Ripúbbrica di Saldingja.

La leggji ni fissa l’ulganizzazioni e li pruzidimenti.

La Colti Suprana à autonomia amministrativa.

 

Altículu 55

Chista Custituzioni pó esse cambiata in palti o in tuttu.

La prupposta di cambiamentu à d’esse prisintata in folma di leggji di cambiamentu custituziunali e primma à d’esse appruata da lu Parlamentu cu una majuria di li tre dui diputati.

La prupposta di cambiamentu di tutta la Custituzioni à d’esse cunfilmata cu un referendum popolari. Pa’ l’approu cun referendum popolari è nizissària la palticipazioni di la majuria assuluta di l’elettori.